SØG
 


< Tilbage
Købs- og leveringsbet.
 

Valsemøllen A/S og VM Grossisten

Gyldighed
Nedenstående betingelser finder anvendelse ved alle tilbud, ordrer mv. vedrørende køb og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem partnerne. Alene nærværende betingelser er gældende mellem Køber og Sælger.

Leveringsbetingelser
Alle produkter skal som minimum være mærket på dansk med produktets navn, varenummer, produktionsdato, batchnummer, holdbarhed og vægt pr. kolli.

Varen er købt DDP Købers adresse Incoterms© 2000, medmindre anden leveringsadresse er aftalt.

Paller og anden returemballage skal leveres i ren og god stand for at blive krediteret. 

Alle leverancer skal leveres på den ønskede leveringsdato i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 13.30, fredag til kl. 13.00.

Sælgers forpligtelser
Sælger indestår for, at alle produkter, der leveres til Køber, er produceret i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning, forskrifter m.m.

Sælger er bekendt med, at de af partnernes leveringsaftale omhandlende produkter eller ydelser skal benyttes som fødevarer eller i produktionen af fødevarer og indestår for, at der i produktionen af disse produkter og levering heraf, er taget hensyn til de deraf afledte høje krav til kvalitet, leveringssikkerhed og sundhedskrav.

Sælger indestår endvidere for, at produkterne ikke er genetisk modificerede, ikke indeholder nogen form for genetisk modificerede materialer, samt at der ikke har været anvendt en gasteknologisk fremstillingsproces.

Sælger har det fulde ansvar for, at de leverede produkter lever op til de af Køber angivne specifikationer i ordren. Såfremt varerne ikke er i overensstemmelse med specifikationerne, er Køber berettiget til at afvise varerne. Sælger skal herefter udstede kreditnota på sådanne mangelfulde varer, give et forholdsmæssigt afslag i prisen på de mangelfulde varer svarende til varens reducerede værdi, eller erstatte de mangelfulde varer efter Købers valg. Køber har ret til at reklamere indtil holdbarhedstiden udløber. Køber er berettiget, men ikke forpligtet til, at foretage (stik)prøver ved varens modtagelse.

Misligholdelse
Misligholdelse foreligger, såfremt varerne ikke er overensstemmende med Købers specifikationer. Sådan misligholdelse medfører, at Køber har de i Købeloven angivne misligholdelsesbeføjelser, medmindre andet fremgår af nærværende betingelser. 

Væsentlig misligholdelse foreligger, såfremt der foreligger væsentlig forsinkelse eller væsentlig mangelfuld levering mv. Køber har i den forbindelse, medmindre andet fremgår af nærværende betingelser, misligholdelsesbeføjelser i overensstemmelse med Købelovens regler. 

Sælger forpligter sig til at friholde Køber for ethvert direkte og/eller indirekte tab, som Køber måtte lide som følge af mangler ved de af sælger leverede produkter, eller som følge af Sælgers misligholdelse.

Såfremt Sælger måtte være forhindret i at foretage levering på grund af force majeure, er Sælger uden ugrundet ophold forpligtet til at informere Køber herom. Køber vil i så fald være berettiget til at annullere de efterfølgende leverancer, som herefter fragår i Købers eventuelle forpligtelser til at aftage de bestemte mængder fra Sælger jf. princippet om anticiperet misligholdelse. Opfylder Sælger ikke meddelelsespligten, foreligger der væsentlig misligholdelse, med de ovenfor anførte misligholdelsesbeføjelser for Køber til følge.
Force majeure er krig, indførselsforbud samt ved hændelig undergang af alle genstande af den art eller det parti, købet angår.

Sælger bekræfter at have tegnet produktansvarsforsikring på minimum DKK 10.000.000. Dokumentation herfor skal fremsendes på forlangende.

Lovvalg og tvister
Enhver tvist, der opstår i forbindelse med nærværende betingelser, afgøres efter dansk ret, bortset fra lovvalgsreglerne, ved Købers hjemting i Esbjerg.

VALSEMØLLEN A/S - HAVNEGADE 58 - 6700 ESBJERG / SANDVADSVEJ 14 - 4600 KØGE - TLF.: 7610 3300 - FAX: 7610 3301 - E-MAIL: INFO@VALSEMOLLEN.DK