SØG
 


< Tilbage
Salgs- og leveringsbet.
 
Valsemøllen A/S og VM Grossisten

Gyldighed 
Nedenstående betingelser finder anvendelse ved alle tilbud, ordrer mv. vedrørende salg og leverancer fra sælger medmindre andet klart er aftalt mellem parterne. Købers eventuelle generelle indkøbsbetingelser o.l. er kun gældende, såfremt dette udtrykkeligt er aftalt mellem parterne og i så fald kun i det omfang indkøbsbetingelserne ikke er stridende mod nærværende betingelser. 

Normer og specifikationer
Alle normer, specifikationer og blandingsforhold er normative og afvigelser berettiger ikke i sig selv til afslag eller erstatning.

Betaling
Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælgeren berettiget uden varsel at standse enhver leverance og til at fordre renter af det skyldige beløb med 1,75 % pr. måned af det til enhver tid skyldige beløb. Sælger er berettiget til at modregne købers krav på eventuel bonus i sælgers uforfaldne krav mod køber. 

Emballage
Paller og anden returemballage vil blive krediteret såfremt emballagen kommer retur i ren og god stand.

Ejendomsforbehold 
De solgte varer forbliver sælgers ejendom indtil den fulde købesum er betalt.

Mangler og ansvarsbegrænsning 
Såfremt der foreligger en mangel, foretager sælger efter eget valg udbedring, omlevering eller hel eller delvis tilbagebetaling af købesummen. Sælger hæfter ikke for indirekte tab som drifts- og avance tab. Medmindre sælger har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, kan købers erstatningskrav ikke overstige købesummen for den mangelfulde leverance. Sælger er berettiget til at afvise mangelkrav, som skyldes mangler ved leverancer til sælger, såfremt sælger giver køber transport i sælgers mangelsbeføjelser overfor sin leverandør.

Reklamation
Reklamation skal ske straks efter køber har eller burde have konstateret en mangel, idet køber er forpligtet til at foretage behørig indgangskontrol af enhver leverance. Såfremt der ikke er reklameret straks overfor mangler, der er eller burde være konstateret ved indgangskontrol eller i øvrigt inden 2 uger efter leverancens modtagelse, bortfalder købers mangelsbeføjelser vedrørende den pågældende leverance.

Forsinkelse
Såfremt der foreligger væsentlig forsinkelse, kan køber hæve købet. Kun forsinkelser på mere end 2 arbejdsdage anses som væsentlige.

Leveringshindringer af force majeure karakter
Sælger er ikke forpligtet til at levere eller betale erstatning til køber, såfremt levering hindres eller gøres uforholdsmæssig vanskelig eller bekostelig på grund af uforudsigelige hindringer, der indtræffer efter aftalens indgåelse; som eksempler kan nævnes: mobilisering, krig, konflikt på arbejdsmarkedet, fejlslagen høst, blokade og maskinnedbrud.

Produktansvar
Sælger er kun ansvarlig for en produktansvarsskade hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelighed begået af sælger.

Lovvalg og tvister
Enhver tvist mellem parterne afgøres af de danske domstole ved sælgers værneting og under anvendelse af dansk materiel ret.
VALSEMØLLEN A/S - HAVNEGADE 58 - 6700 ESBJERG / SANDVADSVEJ 14 - 4600 KØGE - TLF.: 7610 3300 - FAX: 7610 3301 - E-MAIL: INFO@VALSEMOLLEN.DK